månadsarkiv: oktober 2021

Kallelse till årsmöte i Kulturföreningen Calluna

Härmed kallas medlemmarna till årsmöte den 25 oktober 2021 kl. 18

1     Årsmötesagenda

       enligt § 14 i föreningens stadgar

       Vid årsmötet kommer följande ärenden behandlas:

       1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

       2. Val av två justeringsmän.

       3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

       4. Styrelsens och revisorernas redovisning.

       5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

       6. Årsavgift för nästkommande kalenderår.

       7. Val av ordförande

       8. Val av övriga styrelseledamöter.

       9. Val av 2 revisorer samt suppleant.

       10. Övriga frågor.

2     Utdelning av Callunas Kulturpenning.

       Pristagaren presenterar sig.

3     Lars Melin berättar kort om sin och Callunas nya bok

       “Näset under krig och beredskap

       Boken kommer att finnas till försäljning under mötet.

Därefter avslutas mötet.

Styrelsen