Kategoriarkiv: Aktuellt

Callunas Kulturpenning 2021

På årsmötet tilldelades Stellan Carlson Callunas Kulturpenning 2021 för hans under många år omfattande engagemang med Falsterbonäsets historia från medeltid till nutid.

Med artiklar i press, föredrag om Näsets historia samt historiska stadsvandringar i Skanör och Falsterbo under 31 år har Stellan arbetat med att sprida kunskap om vår lokalhistoria.

Kallelse till årsmöte i Kulturföreningen Calluna

Härmed kallas medlemmarna till årsmöte den 25 oktober 2021 kl. 18

1     Årsmötesagenda

       enligt § 14 i föreningens stadgar

       Vid årsmötet kommer följande ärenden behandlas:

       1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

       2. Val av två justeringsmän.

       3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

       4. Styrelsens och revisorernas redovisning.

       5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

       6. Årsavgift för nästkommande kalenderår.

       7. Val av ordförande

       8. Val av övriga styrelseledamöter.

       9. Val av 2 revisorer samt suppleant.

       10. Övriga frågor.

2     Utdelning av Callunas Kulturpenning.

       Pristagaren presenterar sig.

3     Lars Melin berättar kort om sin och Callunas nya bok

       “Näset under krig och beredskap

       Boken kommer att finnas till försäljning under mötet.

Därefter avslutas mötet.

Styrelsen

Hedersmedlem

När den nya styrelsen samlades för första gången beslutades enhälligt att instifta begreppet Hedersmedlem.

Historiens första hedersmedlem i Kulturföreningen Calluna blir Ingemar H Johansson.
Detta för att vi vill uppmärksamma Ingemars stora insats i och för föreningen under 25 år.

Som hedersmedlem får man livslångt avgiftsfritt medlemskap i föreningen. Vidare får man fritt tillträde till alla arrangemang i föreningens regi, och slutligen ett gratis exemplar av alla böcker och tidskrifter som Calluna ger ut framöver.

Vi hälsar med glädje och stolthet vår första hedersmedlem välkommen!

Styrelsen